Ogłoszenia


OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Dębniki” informuje, że w dniu 14 kwietnia 2018 roku, nastąpi próbne napełnianie wodociągu na terenie ogrodu.
Uprzejmie prosimy o wykonanie przeglądu instalacji wodociągowej na swoich działkach i zakręcenie kranów.
Prosimy zwrócić uwagę, że wszelkie usterki na działkach opóźniają docelowy rozruch wodociągu.

Zarząd ROD „Dębniki”


Zasady odbioru odpadów zielonych w 2018 r.

MPO wznowiło odbiór odpadów zielonych.
Zielone części roślin takie jak: trawa, liście, zielone łęty lub drobno pocięte gałązki w zawiązanych workach należy składować tylko w soboty i niedziele na poboczu jezdni przy ulicy Nowaczyńskiego.
Bezwzględnie nie wolno składować : odpadów komunalnych (śmieci), jakiegokolwiek sprzętu, gruzu, ziemi, konarów, karp, krzewów w całości itp.


Zarząd ROD Dębniki uprzejmie informuje, że dnia 21 grudnia 2017 r. biuro Zarządu będzie nieczynne.


Zakaz wypuszczania ptactwa
W związku z doniesieniami na temat wystąpienia przypadków tzw. „ptasiej grypy” na terenie województwa małopolskiego, OZM PZD przypomina, że nakazuje się m. in.:

• odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
• zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
• utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Ponadto zakazuje się m.in.:

• pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
• wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Szczegółowe wytyczne i tryb postępowania w sprawie uregulowany jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz w Rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego wraz z rozporządzeniem zmieniającym.
Radosnych świąt Bożego Narodzenia,
Rychłego spełnienia każdego marzenia.
Ciepła, wiary i życzliwości,
Życzymy łącząc wyrazy miłości.

Zarząd ROD Dębniki


Zarząd ROD Dębniki
serdecznie zaprasza
na Dzień Działkowca
w sobotę (10.09.2016)
o godz. 15:00


Informacja z walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD „Dębniki” w Krakowie, w dniu 19 marca 2016 r.

W dniu 19 marca 2016 r. w ROD „Dębniki” odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD. Z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie o godz.10:30 , zebranie odbyło się w drugim terminie tj. 19.03.2016 r. o godz. 11:00.

Po wyborze Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania, przyjęciu porządku obrad oraz regulaminu walnego zebrania, dokonano wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
Następnie przystąpiono do odczytania sprawozdań organów ROD za 2015 r.
Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad w drugim terminie.
W kolejnym punkcie zebrania uczestnicy zostali zapoznani z problemem altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na działkach oraz wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Po odczytaniu sprawozdań, planów na obecny rok działalności Zarządu ROD i dyskusji na tematy dotyczące spraw ogrodu, działkowcy postanowili wystąpić z apelem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z petycją o wnikliwe zapoznanie się z problematyką altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na działkach.
Podczas dyskusji działkowcy zadawali pytania dot. spraw organizacyjnych, przepisów ustawy. Odpowiedzi na bieżąco udzielali członkowie Prezydium walnego zebrania.
W następnej kolejności zatwierdzono sprawozdania oraz podjęto uchwały w następujących sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej tj.
70 gr./m2 działki w ogrodzie przy ul. Praskiej,
67 gr./m2 działki w enklawie przy ul. Zielna,
63 gr./m2 działki w enklawie przy ul. Szwedzka,
62 gr./m2 działki w enklawie przy ul. Rozdroże.
Termin wnoszenia opłaty: 31.05. 2016 r.:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej tj. 7,80 zł/działki posiadającej prąd,
Termin wnoszenia opłaty: 31.05. 2016 r.
- planu inwestycji i remontów przyjęto następujące zadania do wykonania:
1) Wymiana instalacji elektrycznej z napowietrznej na ziemną w drugiej połowie alei „Leśnej”,
2) Prace remontowe hydroforni,
3) Prace związane z przeniesieniem ogrodzenia ROD zgodnie z granicami działek geodezyjnych w enklawie „Szwedzka”,
4) Wymiana II bramy wjazdowej w enklawie „Zielna”.
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 r.
– dotycząca prowadzenia biura zarządu ROD.
- przyjęto apel do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
W punkcie spraw różnych poruszano kwestie organizacyjne, porządkowe, miejsc parkingowych poza ogrodem, utrzymania czystości w ROD itp. Po wyczerpaniu tematów, Przewodnicząca ogłosiła zakończenie obrad.


Palący problem.
Jak go rozwiązać?
Wielu działkowców często zadaje pytania o możliwość spalania na działce odpadów pochodzenia organicznego. Wielu z nich nie widzi problemu w paleniu liści, trawy czy gałęzi. Nie każdy jednak wie lub nie każdy dopuszcza do siebie informację, iż spalanie niejednokrotnie sprzeczne jest z przepisami obowiązującymi w danym regionie. Każda gmina posiada bowiem uchwalony przez Radę Gminy Regulamin utrzymania czystości i porządku, który dotyczy kwestii związanych m.in. z powyższym problemem. Coraz częściej przepisy prawa lokalnego zabraniają spalania jakichkolwiek odpadów na terenie miast i osiedli. Zakazy te dotyczą oczywiście także terenów rodzinnych ogrodów działkowych leżących w granicach danej miejscowości. O palących się na działkach ogniskach bardzo często informują Straż Miejską czy Policję mieszkańcy okolicznych bloków i domów, do których dociera dym i duszący zapach. W przypadku gdy działkowiec zostanie „przyłapany” na gorącym uczynku – grozi mu mandat i nieprzyjemności, które zawsze wiążą się z tego typu sytuacjami. Lepiej wobec tego ich unikać.

W tym celu działkowiec zobowiązany jest posiadać kompostownik, który w myśl przepisów Regulaminu ROD stanowić ma integralną część każdej działki. Kompostowanie, nie dość że pozbawia działkowca problemu zalegających odpadów zielonych, jest także doskonałym rozwiązaniem sprzyjającym bardziej efektywnemu wykorzystaniu działki. Osiągane plony będą dzięki temu z pewnością dorodniejsze, o czym działkowiec będzie mógł się przekonać już przy kolejnych zbiorach.

W ten sposób na działce pozostaną jedynie śmieci bieżące, które po wrzuceniu do kontenera znajdującego się na terenie ROD – zajmą w nim niewiele miejsca.

W dalszej perspektywie przełoży się to oczywiście na obniżenie kosztów korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Mniej śmieci oznacza bowiem rzadsze opróżnianie kontenerów i możliwość odpowiedniego obniżenia opłat ogrodowych na kolejnym walnym zebraniu.
__________________
Anna Ślusarczyk


Zakończenie pracy Komisji Rozjemczej
Szanowni Państwo,

Z dniem wejścia w życie nowego Statutu Stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców uchwalonego w dniu 23 października 2014 roku, przestały istnieć Komisje Rozjemcze we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku.

Zatem Przewodniczący Komisji Rozjemczej powinien niezwłocznie przekazać do Zarządu ROD protokołem zdawczo-odbiorczym posiadaną dokumentację oraz pieczątki.

Dokumenty objęte wykazem powinny być uporządkowane i podzielone na:

- sprawy zakończone,
- sprawy wszczęte niezakończone,
- sprawozdanie z pracy Komisji w 2014 roku.

Protokół winien być podpisany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rozjemczej.


Zakaz palenia ognisk
Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie apeluje do działkowców o nie palenie ognisk na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i nie narażanie innych mieszkańców na wdychanie szkodliwych substancji.

Przypominamy, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk (uchwała Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

Paląc ogniska działkowicz naraża się na mandat z art. 54 kodeksu wykroczeń, wystawia również negatywną ocenę dla ogrodu działkowego, który winien jako obszar zielony produkować tlen i być przyjazny dla środowiska, a nie zadymiać okolicę.

Równocześnie informujemy, że od 6.10-6.12 br. MPO przeprowadzi w Krakowie akcję "Jesienny Liść".


Dziękujemy serdecznie
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Dębniki" w Krakowie składa serdeczne podziękowania wszystkim działkowcom sympatykom ogrodnictwa działkowego, którzy swoimi podpisami poparli akcję Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "STOP Rozbiórkom Altan" - mającą na celu zmianę ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Działkowcy z Małopolski zebrali 26 tys. głosów, co stanowi 80%.

Osiągnięty sukces nie oznacza zakończenia batalii o obronę altan działkowych. Do swoich racji musimy przekonać parlamentarzystów!

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Dębniki"
w Krakowie


Najstarszy krakowski Rodzinny Ogród Działkowy - „Dębniki” zostaje w PZD
30 sierpnia 2014 r. podczas ustawowego zebrania, Działkowcy ROD „Dębniki” w Krakowie, zadecydowali o wyborze stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród. W trakcie zebrania Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebrani stanowią ustawowe kworum, zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały. Po wystąpieniu prezes ROD Ewy Błachut, omawiającej poszczególne aspekty przemawiające za pozostaniem w PZD, wywiązała się dyskusja. Działkowcy w swoich pytaniach wyrażali troskę o: gwarancje przetrwania ustawy o ROD, skuteczność pozyskania decyzji użytkowania gruntu, opłaty, system organizacyjny, statut. Na wszystkie pytania uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Po złożeniu propozycji uchwały do Komisji Uchwał i Wniosków o pozostawieniu ROD „Dębniki” w strukturach PZD, przeprowadzono głosowanie. Z pośród obecnych na zebraniu działkowców, wniosek poparło 97% osób. Zatem podjęto uchwałę o pozostawieniu ROD „Dębniki” jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu prowadzenie ogrodu. Analiza problemów, zrozumienie i mądra ocena sytuacji pozwoliły działkowcom podjąć powyższą decyzję.


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD „DĘBNIKI” w Krakowie zawiadamia, iż w dniu 30 sierpnia 2014r. w Domu Działkowca ROD „DĘBNIKI” Kraków ul. Praska 26

o godzinie 16:00

odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców w ww. terminie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ww. ROD odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2014 r. w Domu Działkowca ROD „DĘBNIKI” Kraków ul. Praska 26

o godzinie 17:00

Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ww. ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.Wyciąg z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 69. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Art. 72. 1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust. 2, zarząd jest obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. W zawiadomieniu zarząd jest obowiązany wskazać drugi termin zebrania działkowców oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim


Już jest: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Rejon Św. Jacka-Twardowskiego”


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” w Krakowie informuje, że 9 lipca 2014 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Św. Jacka – Twardowskiego”, który wejdzie w życie 5 sierpnia 2014 r.

Jest to bardzo ważna i dobra wiadomość dla działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” z uwagi na fakt, że ogród mieści się w granicach tego planu. Plan gwarantuje przeznaczenie terenu pod Rodzinny Ogród Działkowy (ZD 1) i zakłada jego ochronę.

Należy przypomnieć, że procedowanie planu trwało 8 lat (bez ROD Dębniki) i kolejne 4 lata (z ROD w planie). To były trudne lata, ale udało się. Działkowcy dziękują wszystkim, którzy działali niestrudzenie na rzecz ochrony przeszło 80 ha zieleni miejskiej.

A tak głosowali Radni Miasta:

Platforma Obywatelska – 25 głosów „za”
Niezrzeszeni – 4 głosy przeciw : Mirosław Gilarski, Agata Tatara, Sławomir Ptaszkiewicz, Jerzy Woźniakiewicz
Prawo i Sprawiedliwość – 11 głosów wstrzymujących się.


Informacja
z walnego zebrania sprawozdawczego
członków PZD ROD „Dębniki” w Krakowie,
dnia 12 kwietnia 2014 r.

W dniu 12 kwietnia 2014 r. w ROD „Dębniki” odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków PZD. Z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie o godz.14:30 , zebranie odbyło się w drugim terminie t.j. 12.04.2014 r. o godz. 15:00.

Po wyborze Przewodniczącego i Prezydium Zebrania, przyjęciu porządku obrad oraz regulaminu walnego zebrania, dokonano wyboru Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie przystąpiono do odczytania sprawozdań za 2013 r. i 18 dni stycznia 2014 r. Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej ROD.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad.

W kolejnym punkcie zebrania uczestnicy zostali zapoznani w najważniejszymi przepisami ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. i wynikające stąd zadania dla stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Podczas dyskusji działkowcy zadawali pytania dot. spaw organizacyjnych, oraz przepisów ustawy.
Na bieżąco odpowiedzi udzielali przedstawiciele Prezydium walnego zebrania.

W następnej kolejności zatwierdzono wszystkie sprawozdania oraz podjęto uchwały w sprawach:


Po wyczerpaniu tematów w sprawach różnych, Przewodniczący Zebrania ogłosił zakończenie obrad.


WAŻNE
Zarząd ROD Dębniki zawiadamia, że w roku 2014 r.
obowiązują następujące stawki opłat dla nowych członków PZD:
• wpisowe 150,00 zł
• opłata inwestycyjna 1039,00 zł
• składka członkowska na 2014r. wynosi 19 gr/m2 działki, na podstawie uchwały Krajowej Rady PZD.

Pozostałe obowiązujące opłaty i terminy wnoszenia opłat w 2014 r. uchwalone na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 12.04.2014 r.

do 31 maja 2014r.
• składka członkowska (wg metrażu działki) opublikowana przez Krajową Radę PZD, to 19 gr/m2 działki.

do 31 maja 2014 r.
• opłata na rzecz ogrodu, 40 gr/m2 działki
• ekwiwalent za nie wykonane prace na rzecz ogrodu, 36,00 zł od działki (równowartość 3 godzin licząc 12,00 zł za godzinę)
• opłata energetyczna 6,82 zł od działki podłączonej do sieci elektrycznej (konserwacja i obsługa sieci doprowadzającej energię elektryczną do działek, oraz pokrycie strat przesyłu energii elektrycznej)

Zainteresowanych wpłatami na konto bankowe ROD Dębniki,
30-328 Kraków ul. Praska 26,
podajemy jego nr 07 1240 1444 1111 0000 0936 0073

W celu uzyskania informacji o wysokości opłat oraz wpłat za zużytą energię elektryczną, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem ogrodu (12 266-32-32 – czwartki w godzinach 16-18).

W razie przekroczenia terminu wnoszenia opłat, do należności doliczone zostaną odsetki ustawowe oraz koszty upomnienia.

Kraków, 22.04.2014r.Zarząd ROD Dębniki


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego DĘBNIKI w Krakowie, ul. Praska 26
zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2014 r. w świetlicy Domu Działkowca. Początek obrad: w I terminie o godz. 14:30, w II terminie o godzinie 15:00
Zgodnie z § 79 ust.2 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę
członków Związku obecnych na zebraniu.
Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek
PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2013 r.(merytoryczne i finansowe) oraz finasowe za okres od 1.01.2014 do 18.01.2014 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej z działalności za 2013 rok.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Najważniejsze przepisy ustawy o ROD z dn. 13.12.2013 r. i wynikające stąd zadania dla stowarzyszenia ogrodowego.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu (merytorycznego i finansowego) za 2013 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r
- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2014 roku,
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 rok,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach: 03.04.2014 i 10.04.2014 r. w godz.16:30-18:00 w biurze Zarządu ROD.
Ogłoszenie dotyczy ROD Dębniki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu ŚW. JACKA - TWARDOWSKEGO"

Zarządzenie Nr 3678/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Św. Jacka-Twardowskiego":

Po szczegóły kliknij tutaj


LISTY W SPRAWIE USTAWY DZIAŁKOWEJ

» List ROD "Dębniki" w Krakowie do Prezydenta RP z dnia 12.04.2014
» Apel do Prezesa ZMP Ryszarda Grobelnego
» Podziękowania dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Bronisława Komorowskiego.
» List ROD Dębniki w Krakowie z dnia 18.12.2013 r.
» Wystąpienie zarządu ROD "Debniki" w Krakowie z dnia 05.12.2013 r.
» Apel do Senatu RP z dn. 28/11/2013
» Gratulacje do KR po uchwaleniu ustawy z dn. 22/11/2013
» Apel Zarządu i uczestników manifestacji do Premiera z dn. 04/11/2013
» Apel V. Rzezińskiej do Premiera RP z dn. 14/11/2013
» Apel J. Czulak do Premiera RP z dn. 14/11/2013
» Apel A. Warchałowskiego do Marszałek sejmu z dn. 14/11/2013
» List ROD "Dębniki" w Krakowie z dnia 30.09.2013 r.
» List otwarty do polskich Działkowców p. Ewy Błachut z dnia 12.09.2013
» Apel do Prezydenta, Marszałek, Premiera i Posłów - 4.09.13
» Stanowisko Zarządu ROD do dwóch Komisji Sejmowych
» Apel do Poseł Katarzyny Matusik-Lipiec
» Apel do Marszałka Sejmu i Parlamentarzystów - 2013 r.
» Apel do Klubu PO - 5.01.13
» Apel V.Rz. do Posłów Komisji Sejmowych 2013
» Apel Zarządu do Marszałek 6.11.12
» Apel V. Rzezińskiej do Marszałek o zarejestrowanie Komitetu - 2012
» List do TK - EB 12.06.12
» List do TK R. Kiełbasińska ROD Dębniki Kraków
» Komentarz do Rzeczpospolitej 22.05.12
» Komentarz do artykułu w Newsweek 7.05.12
» Apel EB-delegata na Kr. Zjazd do E. Kopacz 8.03.12
» Apel do Marszałek - Ewy Kopacz-Zarząd ROD - 22.02.2012
» Apel Zarządu ROD "Dębniki"
» List Komisji Rozjemczej
» Apel p. Violetty Rzezińskiej


80 lat ROD
"Dębniki"Dzień Działkowca
21 wrzesień 2013
godz. 14:00
14:00 - Msza Święta na terenie ogrodu.

15:00 - Część oficjalna:

• powitanie zaproszonych gości
• wystąpienie prezesa ROD
• wystąpienia gości
• informacja o sytuacji związku i ogrodów
• wyróżnienia dla działkowców
• rozstrzygnięcie konkursów
• podwieczorek

Po części oficjalnej jest przewidywana część muzyczna.
Szanowni Działkowcy,

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie pn. KOMPOZYCJA DOŻYNKOWA ROKU 2013
• kwiatowe, warzywno-owocowe, mieszane i inne,
• przetwory,
• osobliwości
Prosimy o dostarczanie kompozycji do pawilonu w dniu 21 września w godzinach 10-12

Informujemy, że tradycyjnie w czasie obchodów będą czynne stoiska:
• z miodem,
• z kosmetykami Oriflame
Apel 1
Zarząd ROD prosi działkowców o zgłoszenie uczestnictwa
i odbiór bloczków na uroczysty podwieczorek - w godzinach pracy biura lub rezerwację telefoniczną na numer 791 513 114


Apel 2
Zarząd prosi osoby, które zbierały podpisy poparcia dla projektu obywatelskiego ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, o zgłoszenie swoich nazwisk osobiście lub telefonicznie w biurze zarządu w najbliższy lub następny czwartek w godzinach 16.00 – 18.00.


Apel uczestników Krajowych Dni Działkowca do działkowców, struktur Związku oraz posłów PO


Uczestnicy Krajowych Dni Działkowca 2013r. zwracają się do wszystkich działkowców i struktur Związku, o wypowiedzenie się na temat zmian dokonanych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD przez podkomisję sejmową. Posłowie z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski wprowadzili do projektu zapisy, które wywołują ogromne kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów mogą być niekonstytucyjne.

Przede wszystkim chodzi o tak zwane uwłaszczenie, które zróżnicowałoby działkowców, sparaliżowało zarządzanie ogrodami, ale co najważniejsze, w świetle dotychczasowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mogłoby się okazać niekonstytucyjne. Wątpliwości te mogą spowodować skierowanie ustawy do Trybunału przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP. Oznaczałoby to, że do 21 stycznia 2014 r., kiedy przestanie obowiązywać ustawa o ROD z 2005 r., nie weszłaby w życie nowa ustawa. W efekcie ogrody zostałyby pozbawione ochrony prawnej, a działkowcy bezpowrotnie utraciliby dotychczasowe prawa do działek.

Zarządzanie ogrodami uniemożliwią również zapisy wprowadzające niekontrolowany obrót działkami. Ponadto przyczynią się do zmiany charakteru działek – stałyby się dostępne tylko dla ludzi bogatych!

Równie nieprzemyślane są przeforsowane przez PO oraz SP zmiany w przepisach przejściowych. Świadczą one o całkowitej nieznajomości realiów ogrodowych ze strony ich autorów. Swoisty maraton walnych zebrań w ogrodach – 4 zebrania działkowców w każdym ROD w przeciągu 14 miesięcy – jest niewykonalny. Do tego nakaz składania ponownych oświadczeń przez działkowców o przynależności do organizacji prowadzącej ogród - oznacza zebranie nawet 1 200 000 dokumentów, na co ogrody mają mieć zaledwie 5 miesięcy.

Działkowcy! Wypowiedzcie się na te tematy, może jednak ktoś nas wysłucha!


Posłanki i Posłowie Platformy Obywatelskiej!

Cóż za idea Wam przyświeca, że głosujecie wbrew woli tych, dla których uchwalacie prawo? Dlaczego, z uporem forsujecie rozwiązania, które działkowcom przyniosą tylko rozczarowanie, a ogrodom chaos i zagrożenie dalszego bytu? W imię jakich celów narażacie dorobek miliona, w większości niezamożnych rodzin?

Zreflektujcie się i wysłuchajcie głosu miliona polskich obywateli podpisanych pod projektem ustawy o ROD, póki jest jeszcze czas! Nie lekceważcie ludzi, bo Wam tego nie wybaczą.Uczestnicy

Krajowych Dni Działkowca 2013r.


Warszawa, dnia 31 sierpnia 2013r.
W dniu 6 kwietnia 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD „Dębniki” w Krakowie, na którym zatwierdzono sprawozdania z pracy organów ogrodowych za 2012 rok i podjęto uchwały na 2013 rok w nast. sprawach:

1. Opłata na rzecz ogrodu w wysokości:
40 gr./m2 działki w ogrodzie „Praska”,
37 gr./m2 działki w enklawie „Zielna”
31 gr./m2 działki w enklawie „Rozdroże”
31 gr./m2 działki w enklawie „Szwedzka”.
Termin wnoszenia opłat do 31 maja 2013 r.

2. Opłata energetyczna w wysokości 6,14 zł/rok.
Termin wnoszenia opłaty do 31maja 2013 r.

3. Prac na rzecz ogrodu w wymiarze 3 godzin/rok lub ekwiwalentu za niewykonaną pracę w wysokości 12,- zł/godzinę, czyli 36,- zł.

Informujemy, że składka członkowska uchwalona przez Krajową Radę PZD na 2013 rok wynosi 19 gr./m2 użytkowanej działki. Termin wnoszenia składki do 31 maja 2013 r.

Zainteresowanych wpłatami na konto bankowe ROD „Dębniki”, 30-328 Kraków ul. Praska 26, podajemy jego nr 07 1240 1444 1111 0000 0936 0073

W celu uzyskania informacji o wysokości należności, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12- 266-32-32, /biuro ogrodu czynne w czwartki w godzinach 16-18/.

W razie przekroczenia terminu wnoszenia opłat, zostaną doliczone odsetki ustawowe oraz koszty upomnienia.

Ponadto podjęto uchwały dotyczące:

1. Zadań inwestycyjno-remontowych na terenie ogrodu i enklaw,
2. Przeznaczenia kwoty zebranej i przechowywanej na rachunku bankowym na rzecz funduszu rozwoju ROD.
3. Zapewnienia środków finansowych na prowadzenie biura
4. Podjęcia apelu i stanowisk w sprawach:
- poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD,
- dalszego funkcjonowania PZD
- negatywnie odebranego przez działkowców projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez Platformę Obywatelską.


Wystąpienia na walnym zebraniu:

- apel ws. poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (do Marszałka Sejmu oraz parlamentarzystów)

- stanowisko ws. dalszego funkcjonowania PZD (do Marszałka Sejmu oraz posłów)

- stanowisko ws. projektu ustawy o ogrodach działkowych Platformy Obywatelskiej (do klubów parlamentarnych)
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego DĘBNIKI w Krakowie, ul. Praska 26
zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2013 roku w świetlicy Domu Działkowca.

Początek obrad:

   w  I terminie o godzinie 14:30
* w II terminie o godzinie 15:00
* Zgodnie z § 79 ust.2 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

czytaj więcej


Rewolucja w wyborach samorządowych z korzyścią dla działkowców (kliknij, aby przeczytać więcej na ten temat)


Ogłoszenie konkursów okręgowych dla
działek i ogrodów z terenu małopolski w 2013 roku
(kliknij, aby przeczytać więcej na ten temat)


W ramach kampanii poparcia

OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY
O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

W każdy czwartek w biurze ogrodu w godz. 16 – 18 zbieramy podpisy działkowców, ich rodzin i sympatyków ogrodów

Organizujemy

krótkie zebranie informacyjne w dwóch terminach do wyboru:

17 listopada (sobota) godz. 14:30 (mała świetlica)
24 listopada (sobota) godz. 14:30 (mała świetlica)

Podczas zebrania będzie omówiona obecna sytuacja ogrodów działkowych jak również przyszłe działania dla zachowania ruchu ogrodnictwa działkowego.

Ze względu na wagę problemu, prosimy o liczne przybycie.

Zarząd ROD „Dębniki”


Czwartek, 18 kwietnia 2013

Każdy może napisać do Posła.

Już jutro (19.04.2013) głosowane w Sejmie nad przyszłością ogrodów. Warto więc jeszcze napisać do Posłów o naszych oczekiwaniach. Poniżej załączamy adresy email do Posłów z naszego terenu. Można też skorzystać z aplikacji na stronie komitetu obywatelskiego: http://ocalmyogrody.pl/wyslij-list-do-poslow/. Nie bądźmy bierni gdy Sejm będzie głosował nad naszą przyszłością.


biuro@jozeflassota.pl; jerzy.fedorowicz@sejm.pl; biuro@jgowin.pl; biuro@jagnamarczulajtis.pl; Katarzyna.Matusik-Lipiec@sejm.pl; kontakt@ireneuszras.pl; biuro@ryszardterlecki.pl; biurobubula@gmail.com; biuro@gibala.pl; tadeusz.arkit@sejm.pl; biuro@joannabobowska.pl; pawel.gras@sejm.pl; dorotanwet@wp.pl; lidia@lidiagadek.pl; bp.adamczyk@wp.pl; biuroposelskiebeataszydlo@gmail.com; marek.latas@sejm.pl; polmar@poczta.onet.pl; bpaczerwinski@interia.pl; biuro@mostowy.pl; urszula.augustyn@sejm.pl; aleksander.grad@sejm.pl; sejm@amularczyk.pl; Piotr.Naimski@sejm.pl; Anna.Paluch@sejm.pl; Barbara.Bartus@sejm.pl; andrzejromanek@wp.pl; Jozef.Rojek@sejm.pl; edward.siarka@sejm.pl; wjanczyk.biuro@interia.eu; Edward.Czesak@sejm.pl; michal.wojtkiewicz@sejm.pl; Jan.Ziobro@sejm.pl; andrzej.sztorc@sejm.pl; Krzysztof.Szczerski@sejm.pl; Anna.Grodzka@sejm.pl; Robert.Wardzala@sejm.pl; Andrzej.Duda@sejm.pl; Jacek.Osuch@sejm.pl; Marian.Cycon@sejm.pl; Krzysztof.Szczerski@sejm.pl


Wszystkim,

którzy mimo zimy i martwego sezonu działkowego dotarli do punktu zbierania podpisów poparcia projektu ustawy o ROD, którzy uczestniczyli w pozyskiwaniu podpisów a także tym, którzy ten projekt poparli, składam wyrazy wdzięczności i podziękowania za chęci, podjęty trud oraz daleko idące zrozumienie dla akcji.

Członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
                   /-/ Ewa Błachut
Najważniejsze wydarzenia dla działkowców w 2012 r.
[kliknij tutaj]
Notatka z zebrania informacyjnegoW dniach 17 i 24 listopada 2012 r. w Domu Działkowca w ROD „Dębniki” w Krakowie, Zarząd zorganizował dwa zebrania informacyjne dla działkowców i ich rodzin. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 165 osób. Zebrania prowadziła prezes ROD „Dębniki”.

Omówiono sytuację działkowców, ogrodów i Związku po wydaniu orzeczenia (11 lipca 2012 r.) przez Trybunał Konstytucyjny, który uchylił 24 artykuły ustawy o ROD z 2005 r. co spowodowało konieczność opracowania nowej.

Drugim omawianym tematem był obywatelki projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Poinformowano zebranych o powstaniu i zarejestrowaniu w Sejmie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przed spotkaniem wydano materiały informacyjne - w tym projekt ustawy, a następnie przedstawiono i omówiono główne założenia projektu. W trakcie dyskusji działkowcy wyrażali poparcie dla projektu ustawy, ale wyrażali też obawy o trudnościach na jakie może napotkać projekt w Sejmie.

W ciągu dwóch tygodni trwającej kampanii na rzecz ustawy, podpisy poparcia złożyło 316 osób, a wiele zadeklarowało pomoc w ich zbieraniu. Zbieranie podpisów odbywa się również w każdy czwartek w godzinach 16-18 w biurze ogrodu.

Jak widać zapisy w projekcie ustawy satysfakcjonują środowisko działkowe.Wielka kampania poparcia obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
(kliknij tutaj)


DNI OTWARTE (każdy czwartek - od godziny 16. do 18.)

Jeżeli zależy ci na ocaleniu ogrodów działkowych, przyjdź do naszego biura i złóż podpis popierający obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.


Ilość podpisów zebranych w naszym ogrodzie: 879
II wynik w Małopolsce


Chcesz pomóc w zbieraniu podpisów? Zgłoś się do nas!


Szanowni Państwo!

Informujmy, że pod adresem www.ocalmyogrody.pl została uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Można tu znaleźć najświeższe i szczegółowe informacje na temat poparcia dla projektu ustawy o rod. Na bieżąco aktualizowana będzie liczba zebranych w całej Polsce podpisów. Na starcie mamy 1280 podpisów. Są to podpisy, które zostały zebrane i dołączone, zgodnie z obowiązującym prawem, do zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, którego Przewodniczący złożył u Marszałek Sejmu. Zebrane wówczas podpisy liczą się już na poczet wymaganych 100tys. podpisów, które Komitet musi zebrać, by projekt ten mógł być procedowany w Sejmie jako obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Ponadto na stronie www.ocalmyogrody.pl zamieszczane będą kompleksowe wiadomości z przebiegu walki o rozwiązania prawne gwarantujące przyszłość ogrodów w Polsce. Jeśli chcesz wspomóc nas w tej walce, możesz wprost z naszej głównej strony wysłać list do posłów i senatorów z twojego województwa. Po prawej stronie, pod licznikiem informującym o ilości zebranych podpisów, znajdziesz zakładkę „Poprzyj nas – Wyślij list do posłów i senatorów”. Po kliknięciu w tę ikonkę pojawi się mapa Polski. Po wybraniu województwa poprzez kliknięcie myszką, otworzy się gotowa treść listu. Wystarczy, ze wpiszesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Aby wysłać petycję do parlamentarzystów musisz koniecznie przepisać kod (literowo-cyfrowy), który znajduje się pod treścią listu (zabezpiecza przed spamem), a następnie wcisnąć przycisk WYŚLIJ. Taka forma wsparcia zajmie ci dosłownie kilkanaście sekund, zachęcamy więc gorąco do wysyłania listów parlamentarzystom.

W serwisie można znaleźć najistotniejsze informacje na temat projektu ustawy o ROD, a więc dlaczego w ogóle powstał i co jest jego zasadniczą treścią. W zakładce „O projekcie”, która znajduje się w menu, znajdziemy przede wszystkim projekt ustawy o rod i jego uzasadnienie. Zespół Komitetu przygotował także przewodnik po projekcie – w syntetyczny sposób przedstawia on najważniejsze zagadnienia projektu ustawy, wyjaśnia sytuację ogrodów po uchwaleniu proponowanej ustawy, jak i to, co będzie, jeżeli Sejm nie uchwali nowego prawa.

Dla wszystkich zainteresowanych wsparciem tej inicjatywy i pomocą w zbieraniu podpisów, przygotowana jest podstrona z plikami, które trzeba ściągnąć na swój komputer, a następnie można powielać i rozpowszechniać.

Szczególnie cieszy fakt, że inicjatywa ta spotkała się z ogromną popularnością wśród społeczności działkowej. Czekamy na kolejne listy wsparcia, nie tylko od działkowców, ale od wszystkich obywateli, którym zależy na zachowaniu zieleni i ogrodów w miastach.

Przypominamy, że na zbieranie podpisów pod projektem ustawy o rod mamy zaledwie 3 miesiące od wydania postanowienia przez Marszałek Sejmu o rejestracji Komitetu. Dni szybko mijają, dlatego nie warto czekać. Zachęcamy do tego, by jak najszybciej wyrazić swoje poparcie i złożyć swój podpis pod projektem ustawy. To od ciebie zależy, czy ten projekt znajdzie się w Sejmie. Wykorzystajmy tę szansę, aby dobre prawo mogło służyć społeczeństwu!

Zapraszamy: www.ocalmyogrody.pl
WYJAŚNIENIE

W Związku z pytaniami działkowców zaniepokojonych informacją o przetargu do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 114/106 i 114/11 (obręb 10 Podgórze), należących do Skarbu Państwa, a znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Telewizji Polskiej SA,
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” informuje, że przetarg ogłoszony na stronie internetowej www.tvp.pl - nie dotyczy gruntów użytkowanych przez ROD „Dębniki” w Krakowie ul. Praska 26.


WAŻNE SPOTKANIE

w dniu 7 CZERWCA 2011 O GODZ. 18
sala kinowa „Tęcza” ul. Praska 52 (siedziba Rady Dzielnicy VIII)
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI
WŁADZ MIASTA Z WSZYSTKIMI ZAINTERESOWANYMI
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla „Rejonu Św. Jacka – Twardowskiego”.

Jak zapewne Państwo wiecie, planem tym objęty jest nasz Ogród,
o którym będziemy rozmawiać z władzami miasta,
ale też z przeciwnikami Ogrodu, bo takich nie brakuje.

Dlatego prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu
i zabranie głosu w sprawach ważnych dla ROD Dębniki,
najstarszego Ogrodu w Krakowie liczącego obecnie 78 lat.

ZAPRASZAMYPRZYPOMNIENIE

Przypominamy o systematycznym koszeniu trawy na alejkach przylegających do działek (także aleja główna) oraz usunięcie nasadzeń z alejek (wymóg regulaminowy).
Działki zaniedbane, należy niezwłocznie zagospodarować lub przekazać innym osobom, które zadbają o ich właściwy wygląd. Zaniedbane działki świadczą o braku zainteresowania i potrzeby ich posiadania przez obecnych użytkowników.INFORMACJA

W maju będzie wystawiony kontener na śmieci (dokładną datę podamy w osobnym ogłoszeniu).
Do kontenera nie będą mogły być składowane części roślin a także sprzęt AGD i RTV.Z nadejściem wiosny będzie próbnie uruchamiana woda do podlewania.
Prosimy o wykonanie przeglądu instalacji wodnych i zakręcenie kranów na działkachUprzejmie informujemy, że wjazd samochodem na teren ogrodu jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody w biurze Zarządu, w każdy czwartek od 16-18.Poszukujemy wykonawców:Od 01.10.2010 r. obowiązuje całkowity zakaz spalania części roślin na terenie ogrodu.

Wszystkie części roślin z wyjątkiem porażonych chorobowo, należy kompostować na działce. Jest to wymóg regulaminowy - paragraf 105 ust. 3.Wybory samorządowe - polecamy oddawanie głosów na kandydatów kompetentnych a przede wszystkim na tych, którzy swoim działaniem przyczyniają się do zachowania ogrodów działkowych w mieście.